GDPR

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Inom Alpaca Club Sweden är våra medlemmars förtroende vår största tillgång. Förtroendet bygger på respekt och skydd för medlemmarnas personliga integritet. Vi behandlar informationen från våra medlemmar på ett varsamt och ansvarsfullt sätt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). I alla sammanhang där personuppgifter kan komma att behandlas av Alpaca Club Sweden vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.
Vi på Alpaca Club Sweden behandlar personuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-post och adress, som du själv har tillhandahållit oss i syfte ge en tjänst eller att återkoppla till dig på ett eller annat sätt. Uppgifterna kommer finnas lagrade så länge vi har en rättslig grund för lagringen.
Du kan, så länge uppgifterna finns lagrade hos Alpaca Club Sweden, begära att få ett utdrag på uppgifterna eller att få uppgifterna rättade eller raderade. Du har också rätt att klaga på behandlingen till Datainspektionen. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part, föras över till land utanför EU eller behandlas för några andra ändamål än vad som anges ovan. Om du önskar kontakta oss med anledning av vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att göra det genom att skicka ett mail till info@alpacaclubsweden.se